สื่อแอนนิเมชันอินโฟกราฟิก เรื่องภาษีป้าย

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

ติดต่อเรา