วิสัยทัศน์ (Vision) 

ท้องถิ่นน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรปลอดภัย
ก้าวไกลสู่อาเซียน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม(รออนุมัติขั้นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.) คลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญชวนบุคคลผู้มาติดต่อขอรับบริการ หรือติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม QR code แบบวัด EIT ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 31 มิถุนายน 2566

ติดต่อเรา