วิสัยทัศน์ (Vision) 

ท้องถิ่นน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรปลอดภัย
ก้าวไกลสู่อาเซียน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม(รออนุมัติขั้นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.) คลิกดาวน์โหลด 

 

ติดต่อเรา