รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

แนบท้ายแบบรายงาน

แนบข้อ 1 นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง

แนบข้อ 2 นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร

แนบข้อ 3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

แนบข้อ 4 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนบข้อ 5 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ติดต่อเรา