โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้จ่าสิบเอกสว่าง ธนะวงค์ รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีกำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา และโรงเรียนผู้่สูงอายุวัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีการดูแลสุขภาพ อนามัย ทั้งด้านโภชนการการ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ และที่เกียวข้อง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน กว่า 55 คน

 

 

Facebook Comments

Scroll Up