ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม   #งานเลือกตั้ง #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์