เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ให้การต้อนรับ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะนักศึกษาเยี่ยมชมนกยูงที่ #ข่วงนกยูงอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้สัมภาษณ์นายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน และนายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์ นักประชาสัมพันธ์ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ข่วงนกยูงต่อไป #งานส่งเสริมการท่องเที่ยว #งานประชาสัมพันธ์ #admin

Scroll Up