โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้อนุมัติให้กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยางขาม ดำเนินการตามโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านยางขาม โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 70 คน ในการนี้ นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์

คลิกชมภาพ >>>

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhuayyangkham%2Fposts%2F2181704791924227&width=500″ width=”500″ height=”807″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

Facebook Comments

Scroll Up