ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่าน URL และ QR CODE ด้านล่างนี้ครับ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fgo%2Feit%2Fpmcj4a%3Ffbclid%3DIwAR0pgqjL_z5F8A_Clo4y5JuG_KQvnaXpwKMGHaFWSTtCBun3RZuKMJkwtwg&h=AT0dzPqgol2m_fpNz7y_HfxcTPfPSVO3B-0VYzLIWzd-jZpyBf6trTAd5HZxegUhjEjsDRF6OUCOXYbi4m4rgoTlA1FX2UxWmB3XFqLZT7xlkl6cOgQlKkv-W6meC3HETU-T

Facebook Comments

Scroll Up