รางระบายน้ำไร้ท่อ ตามแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน

อบต.ห้วยยางขาม ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ ตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้นโยบายของ ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขัง ปัญหาคุณภาพน้ำ และเพิ่มพื้นที่ของถนนอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่ทั้งตำบลห้วยยางขาม และจะขยายโครงการออกไปอีกให้ครอบคลุมต่อไป #งานประชาสัมพันธ์ #adminอ๋า

ติดต่อเรา