ติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งดการเผา ตามประกาศจังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ในท้องที่จังหวัดพะเยา (90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567) จำนวน 4 ผืน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง อีกช่องทางหนึ่ง ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน

ติดต่อเรา