การประเมิน ITA 2566

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

o8 Q&A

o9 Social Network

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E – Service

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

039  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040  การขับเคลื่อนจริยธรรม

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ติดต่อเรา