การประเมิน ITA 2567

▷ O1 โครงสร้าง
▷ O2 ข้อมูลผู้บริหาร
▷ O3 อำนาจหน้าที่
▷ O4 ข้อมูลการติดต่อ
▷ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
▷ O6 Q&A
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
▷ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
▷ O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
▷ O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
▷ O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
▷ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
▷ O13 E-Service
▷ O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
▷ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
▷ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
▷ O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
▷ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
▷ O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
▷ O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
▷ O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
▷ O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
▷ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
▷ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
▷ O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
▷ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
▷ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
▷ O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
▷ O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
▷ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
▷ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
▷ O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
▷ O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
▷ O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
▷ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ติดต่อเรา