โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และตัวแทนประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอำนาจหน้าที่ของอปท. บทบาทภารกิจ สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ภายในท้องถิ่น โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล จากมหาวิทยาลัยพะเยา #งานกฎหมาย #สำนักงานปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดตามชมภาพข่าวสาร คลิก>>>  
https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=1683182765109768

Facebook Comments

Scroll Up