แผนผังและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนผังและขั้นตอนในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากท่านได้รับหนังสือแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วต้องปฏิบัติตามแผนผังและขั้นตอนดังต่อไปนี้ #งานจัดเก็บรายได้ #กองคลัง #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up