แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.ช่องทางการร้องเรียน

-ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

-ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 054 – 420676

-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

-ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

-ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม , facebook องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

2.ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ดำรงธรรม ลงรับเอกสาร เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 นายกฯพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน)ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม     ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกฯ(รายกรณี)

ขั้นตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ดำรงธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน(รายปี)เสนอนายกฯ

 

ติดต่อเรา