มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต