มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  1. ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (186 downloads )  
  2. ประกาศมาตรการ-กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (191 downloads )
  3. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf (187 downloads )
  4. ประกาศหลักเกณฑ์-มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf (199 downloads )
  5. มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (207 downloads )
  6. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ (161 downloads )
  7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (161 downloads )
  8. ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก (169 downloads )
ติดต่อเรา