มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  1. ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (46 downloads)  
  2. ประกาศมาตรการ-กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (42 downloads)
  3. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf (40 downloads)
  4. ประกาศหลักเกณฑ์-มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf (41 downloads)
  5. มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (39 downloads)
  6. ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ (33 downloads)
  7. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (29 downloads)
  8. ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึก (28 downloads)