วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) :
ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน

พันธกิจ (Mission) :

  1. พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การบริหาร และ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สังคมมีความปลอดภัย สังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล
  3. ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
  4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลและการบริการ ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพภายใต้ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น (Strategy):
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา