เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลห้วยยางขามแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต่อมาได้แยกออกเป็นเขตสภาตำบลหัวยยางงาม ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง ประกาศจัดตั้งสภาตำบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2540 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีดวงตราเครื่องหมายเป็นรูปถ้ำโดยมีน้ำไหลออกจากปากถ้ำและมีนกกระยางขาว 2 ตัว อาศัยอยู่ปากถ้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงประวัติความเป็นความเป็นมาของชื่อ “ห้วยยางขาม” ได้เป็นอย่างดี

สภาพทั่วไปของตำบล :

โดยทั่วไปของตำบลหัวยยางขาม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ทุ่งนา มีพื้นที่สูงเนินเขาและภูเขาสูง สภาพดินทั่วไป เป็นดินดำ ดินเหนียว และเป็นดินลูกรังในพื้นที่เนินเขา

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลอ และ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.จุน อ.จุน .จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยข้าวก่ำ และ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. ชาย 2,598 คน หญิง 2,955  คน รวมทั้งสิ้น 5,553 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,388 หลังคาเรือน (ข้อมูลเมื่อวันที่  23 มีนาคม 2565)

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก เกษตรกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง
2.พระธาตุตำหนักธรรม
3.ม่อนหินเขียว  หินดำ
4.อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม

5.ข่วงนกยูงอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม

6.วัดบุญเรือง 

ติดต่อเรา