หน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
062-9529290
062-9529290
นายอนุพงศ์ ไชยมงคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา