พมจ.พะเยา สงเคราะห์ครอบครัวเด็กและเยาวชน

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ #กองสวัสดิการสังคม ประสานกับเจ้าหน้าที่ #สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในตำบลห้วยยางขาม รวมจำนวน 6 ราย อบต.ห้วยยางขาม ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ที่อนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้ ภาพโดย…ภัทรภร สักลอ #กองสวัสดิการสังคม #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up