ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พัฒนากรประจำตำบล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยยางขาม ตัวแทนประชาคม และพนักงานส่วนตำบลอบต.ห้วยยางขาม รวมจำนวน 17 คน

ติดต่อเรา