ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา และ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม

มื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่องประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนต่างๆเข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม กิจกรรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ร่วมกับองค์กรเครือจากตำบลต่างๆในอำเภอจุน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up