กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา-พ.ศ.2556
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น-องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย-รับเงิน-จ่ายเงิน-รักษา-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท.-พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน-พ.ศ.2543
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.2546
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558
พรบ.การสาธารณสุข-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
ติดต่อเรา