สถานที่ต่างๆ ในตำบล

วัดในเขตตำบลห้วยยางขาม

  1. วัดห้วยยางขาม หมู่ที่ 2 พระยุคสมัย ฐีตสาโร
  2. วัดพระธาตุสามดวง หมู่ที่ 3 พระง่วนซุ้น วรญาโณ
  3. วัดศรีบุญชุม หมู่ที่ 4 เจ้าอธิการประมวล ฐานธมโม (เจ้าคณะตำบล)
  4. วัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 พระวีระทร อภฺโย (เลขาเจ้าคณะตำบล)
  5. วัดฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 6
  6. วัดบุญเรือง หมู่ที่ 7 พระครูสุจิณรัตนคุณ
  7. วัดปงสนุก หมู่ที่ 8 พระมหาวัชรพล อาภัสสโร
  8. วัดแผ่นดินทอง หมู่ที่ 9 พระครูโสภณวีราภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอจุน)

โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยางขาม

  1. โรงเรียนบ้านยางขาม หมู่ที่ 4 (ขยายโอกาส ถึง ม.3)
  2. โรงเรียนบ้านปงสนุก หมู่ที่ 8

สถานีอนามัยประจำตำบลห้วยยางขาม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยางขามใหม่

ตลาดในเขตตำบลห้วยยางขาม 
      1. ตลาดบ้านห้วยยางขาม
      2. ตลาดบ้านปงสนุก  

ติดต่อเรา