ข้อมูลหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ห้วยยางขามมีจำนวนทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

essaymoment

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยางขามใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยางขาม
หมู่ที่ 3 บ้านดงเคียน
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยางขามเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเกี๋ยง
หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น
หมู่ที่ 7 บ้านหัวขัว
หมู่ที่ 8 บ้านปงสนุก
หมู่ที่ 9 บ้านแผ่นดินทอง
หมู่ที่ 10 บ้านปงสนุกใหม่
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางขามกลาง
ติดต่อเรา