ข้อมูลทั่วไปสภาพตำบล

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลห้วยยางขามแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต่อมาได้แยกออกเป็นเขตสภาตำบลหัวยยางงาม ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง ประกาศจัดตั้งสภาตำบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2540 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 มีดวงตราเครื่องหมายเป็นรูปถ้ำโดยมีน้ำไหลออกจากปากถ้ำและมีนกกระยางขาว 2 ตัว อาศัยอยู่ปากถ้ำ ซึ่งบ่งบอกถึงประวัติความเป็นความเป็นมาของชื่อ “ห้วยยางขาม” ได้เป็นอย่างดี

สภาพทั่วไปของตำบล :
โดยทั่วไปของตำบลหัวยยางขาม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ทุ่งนา มีพื้นที่สูงเนินเขาและภูเขาสูง สภาพดินทั่วไป เป็นดินดำ ดินเหนียว และเป็นดินลูกรังในพื้นที่เนินเขา

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลอ และ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.จุน อ.จุน .จ.พะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยข้าวก่ำ และ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. ชาย 2,561 คน หญิง 2,914  คน รวมทั้งสิ้น 5,475 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,422 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่  4 กรกฎาคม 2566)

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง
2.พระธาตุตำหนักธรรม
3.ม่อนหินเขียว
4.ผาหินเขียว
5.ไหว้พระพุทธรูป 1,000 องค์ วัดบุญเรือง
6.ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพื้นบ้าน วัดห้วยเกี๋ยง
7.จุดชมวิวผากากซาก
8.อ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม / ข่วงนกยูง
9.แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ / เกษตรผสมผสาน 

 

ติดต่อเรา