ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ

รายรับรายรับจริงปี 2560ประมาณการปี 2561ประมาณการปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง   
    หมวดภาษีอากร277,632.60229,650.00270,000.00
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  229,737.40 182,000.00204,100.00
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน170,895.83 150,000.00155,000.00
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  16,150.00 11,000.0011,000.00
    หมวดรายได้จากทุน
    รวมรายได้จัดเก็บเอง694,415.83572,650.00-640,100.00-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    หมวดภาษีจัดสรร15,704,604.1614,668,000.0015,859,900.00
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15,704,604.1614,668,000.0015,859,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป16,584,745.00 18,009,350.0019,000,000.00
    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16,584,745.00 18,009,350.0019,000,000.00
รวม32,983,764.9933,250,000.0035,500,000.00

2.2 รายจ่าย

รายจ่ายรายจ่ายจริงปี 2560ประมาณการปี 2561ประมาณการปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ   
    งบกลาง10,113,099.0011,263,000.0012,351,246.00
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)11,537,032.0012,669,419.0012,643,718.00
    งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,844,423.076,056,381.006,552,636.00
    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)2,257,024.002,182,200.002,526,400.00
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)1,008,000.001,079,000.001,426,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ29,759,578.0733,250,000.0035,500,000.00

ติดต่อเรา