ข้อมูลสมาชิกสภา

นายสมจิต ไชยมงคล
ประธานสภาอบต.

นายไสว เจิมเฉลิม
รองประธานสภาอบต.
นายปณต ศรีวงษ์
เลขานุการสภาอบต.

นายพงศ์สิทธิ์ ขันทะบุตร
ส.อบต.ม.1
นายวีรพจน์ กาพุทธ กาพุทธ
ส.อบต.ม.2
นางจ๋อม ฝั้นคำสอน
ส.อบต.ม.2
นางจิตรลดา จันแสง
ส.อบต.ม.3
นายพล นาโก
ส.อบต.ม.4
นายประทวน ทานะ
ส.อบต. ม.4
นางเนรัญชรา คำรักษา
ส.อบต.ม.5
นายมนัส ทนทาน
ส.อบต.ม.6
นางกชพร เจนใจ
ส.อบต. ม.7
นายสมหวัง บัวแดง
ส.อบต.ม.8
นายอินเปลี่ยน ก๋าน้อย
ส.อบต.ม.9
นางจีรนันท์ ไชยมงคล
ส.อบต.ม.9
นางพรรนิภา สมจักร
ส.อบต.ม.10
นายสุรพงษ์ สิงห์ชัย
ส.อบต.ม.10
นายชม หอมนาน
ส.อบต.ม.11
นางยุพิน พรมเสน
ส.อบต.ม.11

220total visits,1visits today

Scroll Up