ข้อมูลสมาชิกสภา

นางยุพิน พรหมเสน
ประธานสภาอบต.ห้วยยางขาม

ส.อบต.ม.11

084-3689476
084-3689476

นายไสว เจิมเฉลิม
รองประธานสภาอบต.

ส.อบต.ม.3

086-1887412
086-1887412
นายนนทิพัฒน์ ละอองอ่อน
เลขานุการสภาอบต.

ส.อบต.ม.6

098-1208088
098-1208088

นายบุญช่วย หลวงราช
ส.อบต.ม.1
085-8812416
085-8812416
นายมงคล หอมนาน
ส.อบต.ม.2
090-5029046
090-5029046
นายยงยุทธ พรมสิทธิ์
ส.อบต.ม.4
081-8856229
081-8856229
นายสิรคุณ บุญเจริญ
ส.อบต.ม.5
084-5437161
084-5437161
นางกชพร เจรใจ
ส.อบต.ม.7
089-2690265
089-2690265
นายสมหวัง บัวแดง
ส.อบต.ม.8
093-0457565
093-0457565
นางจีรนันท์ ไชยมงคล
ส.อบต.ม.9
089-9993570
089-9993570
นายอดิศักดิ์ ธนะวงศ์
ส.อบต.ม.10
086-1966169
086-1966169

 

ติดต่อเรา