ข้อมูลผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ
นายกอบต.ห้วยยางขาม
จ่าสิบเอกสว่าง ธนะวงค์
รองนายก อบต
นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน
รองนายก อบต
นายสมพร ไชยมงคล
เลขานุการนายก อบต.
Scroll Up