สำนักปลัด

นางสาวสายธาร ธรรมปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น
นิติกร
090-6636883
090-6636883
นางศศิธร ฝาชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์
080-1553779
080-1553779
นายเจษฎา วงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
091-0790058
091-0790058

นายณัฐพงษ์ ปงก๋าวงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
089-8546874
089-8546874
นายสรอรรถ เวียงลอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
061-7680220
061-7680220
นางนวพรรณ ศูนย์กลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
093-2676353
093-2676353
นายสกลพัฒน์ ไกรเลิศ
พนักงานขับรถ
นายกฤติเดช ฝั้นคำสอน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ใจเย็น
คนงานทั่วไป
นายเกียรติ ทุ่งปราบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายขันทอง ไชยสถาน
พนักงานดับเพลิง
นายธนกฤติ ไชยมงคล
คนงานเกษตร

ติดต่อเรา