สำนักปลัด


นางสาวสายธาร ธรรมปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น
นิติกร
090-6636883
090-6636883
นางศศิธร ฝาชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์
080-1553779
080-1553779
นายเจษฎา วงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
091-0790058
091-0790058


นายสรอรรถ เวียงลอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
061-7680220
061-7680220
นางนวพรรณ ศูนย์กลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
093-2676353
093-2676353
นายกฤติเดช ฝั้นคำสอน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ใจเย็น
คนงานทั่วไป
นายขันทอง ไชยสถาน
พนักงานดับเพลิง
นายธนกฤติ ไชยมงคล
คนงานเกษตร
เกียรติศักดิ์ ปู่คำ
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อเรา