สำนักปลัด

นางมัธฌิมา บัวย้อย
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น
นิติกร
นางสายใจ ยะท่าตุ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์
นายเจษฎา วงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพงษ์ ปงกำวงศ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสรอรรถ เวียงลอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นางนวพรรณ ศูนย์กลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสกลพัฒน์ ไกรเลิศ
พนักงานขับรถ
นายกฤติเดช ฝั้นคำสอน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ใจเย็น
คนงานทั่วไป
นายเกียรติ ทุ่งปราบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายขันทอง ไชยสถาน
พนักงานดับเพลิง
นายธนกฤติ ไชยมงคล
คนงานเกษตร

Scroll Up