สำนักปลัด

นางสาวสายธาร ธรรมปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น
นิติกร
090-6636883
090-6636883
นางศศิธร ฝาชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธันวรัตน์ อินสุวรรณ์
นักประชาสัมพันธ์
080-1553779
080-1553779
นายเจษฎา วงค์อินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
091-0790058
091-0790058

นางนวพรรณ ศูนย์กลาง
เจ้าพนักงานธุรการ
093-2676353
093-2676353
นายกฤติเดช ฝั้นคำสอน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายพรหมมินทร์ ใจเย็น
คนงาน
นายขันทอง ไชยสถาน
พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายธนกฤติ ไชยมงคล
คนงาน (งานเกษตร)
- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อเรา