กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประพันธ์ หิรัณย์บรรณสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
084-0126955
084-0126955
นายชินวัฒน์ คำแสน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
ติดต่อเรา