กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประพันธ์ หิรัณย์บรรณสาร
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
084-0126955
084-0126955
นางสาวศศพักษณ์ ธนะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบัญชา บัวแดง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ติดต่อเรา