ปลัด อบต.ห้วยยางขาม

-- --
-
นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
062-9529290
062-9529290
นายอนุพงศ์ ไชยมงคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ติดต่อเรา