ปลัด อบต.ห้วยยางขาม

- ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
062-9529290
062-9529290
ติดต่อเรา