ปลัด อบต.ห้วยยางขาม

นายธงชัย เพชรศรี
ปลัด อบต.ห้วยยางขาม
นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Scroll Up