ปลัด อบต.ห้วยยางขาม

-- --
-
นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล