กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวินัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางศิวพร จันทิมา
นักวิชาการศึกษา
นางเกวลิน ละอองอ่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน ไชยสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษณ์ กัลยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ศรีวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโฉมฉาย อินทร์แปง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรจิรา บัวหลวง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู ไชยสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางเกณิกา ฝั้นคำสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิชัย ไชยสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
Scroll Up