กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวินัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
093-0462993
093-0462993
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
นางแสงเดือน ไชยสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
095-3563022
095-3563022
นางนงลักษณ์ กัลยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
089-2663229
089-2663229
นางสาวศศิประภา อวดครอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
095-1692193
095-1692193
นางเรณู ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
061-2827726
061-2827726
นางสาวนิตยา ศรีวงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
088-2995837
088-2995837
นางสาวโฉมฉาย อินทร์แปง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
099-2860956
099-2860956
นางเกณิกา ฝั้นคำสอน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
084-3681226
084-3681226
นางสาวประภาวิณี แซ่เฮ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
097-0608294
097-0608294
นายวิชัย ไชยสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
081-7969728
081-7969728
นางสาวลลิตา สารมะโน
คนงาน
ติดต่อเรา