กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายวินัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางศิวพร จันทิมา
นักวิชาการศึกษา
นางเกวลิน ละอองอ่อน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน ไชยสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนงลักษณ์ กัลยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ศรีวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโฉมฉาย อินทร์แปง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศศิประภา อวดครอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเรณู ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางเกณิกา ฝั้นคำสอน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาวิณี แซ่เฮ็ง
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิชัย ไชยสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน