กองสวัสดิการสังคม

นายสมเกียรติ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
089-5604570
089-5604570
นางภัทรภร สักลอ
นักพัฒนาชุมชน
095-7426832
095-7426832
นางชิตสุดาภร ผาสิงห์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
081-2893744
081-2893744
ติดต่อเรา