กองสวัสดิการสังคม

นายสมเกียรติ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางภัทรภร สักลอ
นักพัฒนาชุมชน
นางอนันตญา ผาสิงห์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน