กองช่าง

นายประเสริฐ ตาสุยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวภานุมาศ ธนะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
087-1849207
087-1849207
นายวราพงศ์ ปงก๋าวงศ์
คนงานทั่วไป
086-4176976
086-4176976
นายสมชาย กะทง
คนงานทั่วไป
ติดต่อเรา