กองช่าง

นายประเสริฐ ตาสุยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวภานุมาศ ธนะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธีรวัฒน์ ใจชุ่ม
คนงานทั่วไป
นายวราพงศ์ ปงก๋าวงศ์
คนงานทั่วไป