กองคลัง

นางกัลยา สองสีโย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุนันทา ศรีวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางณัชชารินทร์ ปงก๋า
นักวิชาการพัสดุ
นางประนอม เจรใจ
คนงานทั่วไป