กองคลัง

นายสมเกียรติ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
089-5604570
089-5604570
นางสาวสุนันทา ศรีวงค์
นักวิชาการเงินและการบัญชี
084-3691989
084-3691989
นางณัชชารินทร์ ปงก๋า
นักวิชาการพัสดุ
089-0160017
089-0160017
นางประนอม เจรใจ
คนงาน
นางสาวสุภาพร ละอองอ่อน
คนงาน (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
ติดต่อเรา