กองคลัง

นางกัลยา สองสีโย
ผู้อำนวยการกองคลัง
088-2503626
088-2503626
นางสาวสุนันทา ศรีวงค์
นักวิชาการเงินและการบัญชี
084-3691989
084-3691989
นางณัชชารินทร์ ปงก๋า
นักวิชาการพัสดุ
089-0160017
089-0160017
นางประนอม เจรใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร ละอองอ่อน
คนงานทั่วไป
ติดต่อเรา