การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชนต่อการบริการของอบต.ห้วยยางขาม Live

  • พอใจมาก
    85% 12 / 14
  • พอใจ
    14% 2 / 14
  • ไม่พอใจ
    0% 0 / 14
Scroll Up