การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชนต่อการบริการของอบต.ห้วยยางขาม Live

  • พอใจมาก
    80% 16 / 20
  • พอใจ
    20% 4 / 20
  • ไม่พอใจ
    0% 0 / 20