รายงานการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2563