โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนเกษตรกร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยางขามและตัวแทนเกษตรกรตำบลห้วยยางขาม โดยได้เข้าร่วมศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ อบต.วังหามแห จ.กำแพงเพชร เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในเขตตำบลห้วยยางขามต่อไป

คลิกชมภาพ>>>https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2381488301945874

Scroll Up