โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสโมสรม่อนหินเขียว ทีทำการอบต.ห้วยยางขาม จัดขึ้นโดย #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูและผู้ปกครอง ได้เพิ่มทักษะในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลห้วยยางขาม และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ชมภาพทั้งหมด คลิก >>> https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2345938895500815&__xts__%5B0%5D=68.ARD301iMfY-H5tjVHt24gx6R_pPb8hT5O2jDWVR1NPHe5BTQXhecikuTbJaLHDzmltaE9lINDYmWSrmBVtsG5djU9jqpeHyiK9puXentF8-ca168XrXEvhFZ645T27aJ43qIz1mHjRwcXEYPwLWpY4NGib0ZueGmpn8H8Sl1nLCS9ThqUmJI92zNpEZlfoAMl_61IHfE_d68BqsJ-qSPLuElYBKcLjX8d7hiPt1eAIWJgSe6_XOEp7D3fUJ7vOYfi8KF-XOj1e888S-Icn4RoIIm9ioHx285LXdk3Okan8LNNIh1NoPymXCiiC6cjgm-5WER-d4KCdoLjcKGavwt-qGB_UqkF2dcNz0XqEGlfmY9n2MzBBJnTmV68odhpqRK_dAr7lBY49UTL4TSfFvFkgp5cVWx-M3yBoaYXQTUmHKXIfECUK3h_42EHoQgYUhx8GyPxUppMzUt8vWZ_LpF&__tn__=-UC-R

Scroll Up