โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดบุญเรือง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา โดยวิทยากรได้แก่ พระคุณสุจิณรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดบุญเรือง และนายปณต ศรีวงษ์ ปลัดอบต.ห้วยยางขาม ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้การดำรงชีวิตประจำวันและใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์ของ ข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน #งานบริหารบุคคล #สำนักงานปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดตามภาพข่าวสาร  คลิก>>>     https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=1774428812651829

Facebook Comments

Scroll Up