โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตสตรีตำบลห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพภาพชีวิตสตรีตำบลห้วยยางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสตรี และความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเป้าหมาย สตรีในพื้นที่ตำบลห้วยยางขาม จำนวน 50 คน จัดโครงการโดย #กองสวัสดิการสังคม