โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยในชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีประชาชน สมาชิกสภาอบต. พนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายปณต ศรีวงษ์ ปลัดอบต.ห้วยยางขาม ตลอดจนถึงบุคลากรของอบต.ห้วยยางขามอีกหลายคน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยในชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีประชาชน สมาชิกสภาอบต. พนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายปณต ศรีวงษ์ ปลัดอบต.ห้วยยางขาม ตลอดจนถึงบุคลากรของอบต.ห้วยยางขามอีกหลายคน

Facebook Comments

Scroll Up