โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการจัดทำแผนพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน สื่อมวลชน และปลัดอำเภอจุน เข้าร่วมโครงการ

Facebook Comments

Scroll Up