เวทีทบทวนข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ จุดเสี่ยงภัยธรรมชาติ และทบทวนแผนภัยพิบัติชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทั้ง 7 ตำบล จัดเวทีทบทวนข้อมูลสถานการณ์ภัยพิบัติ จุดเสี่ยงภัยธรรมชาติ และทบทวนแผนภัยพิบัติชุมชน โดย คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม

Facebook Comments

Scroll Up