เปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. อสม. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เปิดศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation & Home Isolation) ตำบลห้วยยางขาม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศุภนิมิตจุน บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10 ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงได้จำนวน 20 เตียง แยกเป็น ชาย 10 เตียง หญิง 10 เตียง การดำเนินการ จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการ Free Intetnet / Wifi อาหาร 3 มื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ดำเนินงานโดย #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่จะมาเข้าพักได้ต้องได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่สำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น

Scroll Up