อบรมทำไวน์

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์ รองปลัดอบต.ห้วยยางขาม รักษาราชการแทนปลัดอบต.ห้วยยางขาม ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยางขาม อนุมัติให้ดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลห้วยยางขาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม การทำไวน์แก้วมังกรและไวน์มัลเบอรรี่ โดยมีตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ อาคารสโมสรม่อนหินเขียว ที่ทำการอบต.ห้วยยางขาม โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นายชาวไร่ กาญจโนมัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนองุ่นชาวฟ้า