กิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่ม อสม. กำนัน ผู็ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. นักเรียน และประชาชนตำบลห้วยยางขาม ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ตามโครงการห้วยยางขาม ใส่ใจปัญหาเอดส์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์บริเวณ ถนนสายห้วยยางขาม – ปงสนุก และมีกิจกรรมฝึกอบรมโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจุน

Facebook Comments

Scroll Up