ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้มอบหมายให้นางมัธฌิมา บัวย้อย หัวหน้าสำนักปลัด จัดทำโครงการคลินิกฟ้าใสชุมชน ตำบลห้วยยางขาม บริการให้คำปรึกษา ลด ลด เลิก แอลกอฮอล์ งานศพปลอดเหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั่วทั้ง 11 หมู่บ้าน และ ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้มอบหมายให้นางมัธฌิมา บัวย้อย หัวหน้าสำนักปลัด จัดทำโครงการคลินิกฟ้าใสชุมชน ตำบลห้วยยางขาม บริการให้คำปรึกษา ลด ลด เลิก แอลกอฮอล์ งานศพปลอดเหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั่วทั้ง 11 หมู่บ้าน และ ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ 4 แห่งและวัด 8 แห่ง โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.ห้วยยางขามและ สสส. อลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ 4 แห่งและวัด 8 แห่ง โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.ห้วยยางขามและ สสส. #สำนักปลัด #สสส.

Scroll Up